ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท) ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) และประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 ตามติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นั้น 


ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ เพื่อโปรดทราบและดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1.    จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน ตามแบบฟอร์ม RS-01 โดยคณะผู้ร่วมวิจัย
ทุกคนร่วมลงนาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์ม Checklist  ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยส่งผ่านสำนักวิชามายังส่วนบริหารงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 และจัดส่งไฟล์ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย (.pdf และ .docx) ทาง email : research@mfu.ac.th
2.    ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยต้องจัดเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Power Point ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Web site : www.research.mfu.ac.th หรือลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/17yEp4ernKC2M1IGn4yKdExV2sG9Enh3q หรือ สแกน QR Code ได้จากแนบท้ายประกาศนี้

 


 

| writer Olan Wanchai |