ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกิจกรรมภายใต้โครงการ Reinventing University System 2021

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University System 2021) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สร้างจุดเด่นและความหลากหลายตามพันธ์กิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแระเทศในศตวรรษที่ 21 นั้น
   
   ในการนี้ สำหรับโครงการ Reinventing University ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานต่างๆ ได้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม               

   ส่วนบริหารงานวิจัย ร่วมกับ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกิจกรรมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University System 2021) ในส่วนที่ 4 หน่วยงานข้างต้นได้รับผิดชอบ  ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting โดยสามารถลงทะเบียนทาง forms.gle/4WhM3BeUgWRWFRm3A หรือสแกน QR Code ดังแนบ ภายในวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 

| writer Olan Wanchai |