กำหนดการ Pre-Audit มอก.2677-2558

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งรายชื่อห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เข้ารับการรับรอง มอก.2677-2558 จำนวน 6 ห้องปฏิบัติ ประกอบด้วย

สถาบันชาและกาแฟ 1 ห้อง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2 ห้อง
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 3 ห้อง


มีกำหนดการ Pre-Audit ในวันที่ 17-24 มิถุนายน 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ. (MASCI)


| writer Olan Wanchai |