ประชาสัมพันธ์และเปิดรับข้อเสนอ กิจกรรมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University 2021) ของส่วนบริหารงานวิจัย

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University 2021) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) จำนวน 44,054,000 บาท จำนวน 21 กิจกรรม เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สร้างจุดเด่นและความหลากหลายตามพันธ์กิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแระเทศในศตวรรษที่ 21 นั้น


  ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย ได้มีกิจกรรมที่รับผิดชอบภายใต้โครงการ Reinventing University 2021 จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอสำหรับกิจกรรมที่อาจารย์และนักวิจัยต้องยื่นความประสงค์ จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย


   1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
   2. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย
   3. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ
   4. ค่าใช้จ่ายการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ
   5. ค่าใช้จ่ายตอบแทน Postdoctoral
   6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ


    ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Google Sheet: กิจกรรม Reinventing 64 -ส่วนบริหารงานวิจัย.xlsx - Google Sheets หรือสแกน QR Code ดังแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


| writer Olan Wanchai |