ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

MFUITA ส่วนบริหารงานวิจัย ตอบรับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล MFU ITA

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. เตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐาน (มอก. 2677-2558)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

นักวิจัย มฟล. หารือพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยกับบริษัท CPF

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล