ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

  ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง สหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563 – 2565 โดย วช.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้ดำเนินการในแพลตฟอร์ม ตามที่ ววน. กำหนด ดังนี้

        แพลตฟอร์มที่ 1  การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
        แพลตฟอร์มที่ 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
        แพลตฟอร์มที่ 3  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โดยเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยต่างๆ ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ การระบาดของโรคโควิด-19 : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
3. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
4. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
5. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
6. ข้อเสนอกิจกรรมแผนงานวิจัย ด้านการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่ : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
7. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
8. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมและความมั่นคง : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9475
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. และ


1. ข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. 

  ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยฯ ได้ที่เว็ปไชต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”ในระบบ NRIIS) 

| writer Olan Wanchai |