ส่วนบริหารงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

                      ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University System 2021) ในการจัดกิจกรรมรางวัลนักวิจัย เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างจริงจัง และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาโดยกระทรวง อว. ที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) สอดรับกับ OKRs ของประเทศในโปรแกรมที่ 16 : มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก (จาก QS World University Rankings หรือ Times Higher Education World University Rankings) จำนวน 2 สถาบัน และส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัย ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) พร้อมระบบ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว


                     ในการนี้มีคณาจารย์ และนักวิจัยได้รับรางวัลจำนวน 4 รางวัล รวม 33 ท่าน ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดีเด่น จำนวน 1 ท่าน ได้รับโล่ และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ได้แก่ Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดีมาก จำนวน 9 ท่าน ได้รับโล่ และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ได้แก่
-    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีและอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Eleni Gentekaki อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    อาจารย์ ดร. Ruvishika Shehali Jayawardena อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีและอาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
-    รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
-    รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
-    อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3. รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดี จำนวน 8 ท่าน ได้รับโล่ และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่
-    รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์
-    รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์  อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    อาจารย์ ดร. Olivier Raspé อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-    รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4. รางวัลนักวิจัย ระดับสำนักวิชา จำนวน 15 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่
-    สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงค์    
-    สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร    
-    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล
-    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทันแพทย์ ชวิน อุปรา    
-    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
-    สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี    
-    สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
-    สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
-    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Ignasi Ribo Labastida
-    สำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ Muhammad Syukur     
-    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล    
-    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก        
-    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
-    สำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาจารย์ Fabio Calzolari Calzolari     


                       ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้สร้างผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์สร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขอให้กำลังใจในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป


| writer Olan Wanchai |