บุคลากร

นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 0-5391-6388
อีเมล: karnkul.bum@mfu.ac.th

 

 

ฝ่ายนโยบาย รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ และพัฒนาระบบงานวิจัย


นายโอฬาร วันชัย
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ
(กำกับดูแลฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย)
โทรศัพท์: 0-5391-6398
อีเมล: olarn.wan@mfu.ac.th

 

นายพีรพงษ์ เทพปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6389
อีเมล: peerapong.tep@mfu.ac.th

 

นางสาวธันยพร คำบุญจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6398
อีเมล: thanyaporn.kum@mfu.ac.th

 

นางสาวลักษมณ ใจนนท์ถี
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6359
อีเมล: luksamon.jai@mfu.ac.th

 

นายศุภกิต แอบยิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6359
อีเมล: supakit.aby@mfu.ac.th

 

นางสาวศิราภรณ์ แสงภักดี
เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
โทรศัพท์: 0-5391-6389
อีเมล: siraporn.research@mfu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี นภวัฒน์ สืบนุสรณ์ 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
โทรศัพท์: 0-5391-6387
อีเมล: napawat.research@mfu.ac.th

 

ฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย


นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6359
อีเมล: wanwisa.won@mfu.ac.th

 

 

ฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ


นายอนิรุต พร้อมสุข
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ
(กำกับดูแลฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย)
โทรศัพท์: 0-5391-6399
อีเมล: anirut.pro@mfu.ac.th

 

นางรัตน์ติการณ์ หลวงใจ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: ratthikarn.lua@mfu.ac.th

 

นางสาวพุทธรักษา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6387
อีเมล: puttaraksa.suw@mfu.ac.th

 

นางสาวณัฐชญา เตียสุวัติเศรษฐ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: natchaya.tia@mfu.ac.th

 

 

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย


นางสาวณัฐชา ปัญญาชนกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-6551
อีเมล: nattacha.pun@mfu.ac.th

 

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อรินต๊ะทราย
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: sirintip.ari@mfu.ac.th

 

นายชาญณรงค์ คำแสน
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-7170
อีเมล: channarong.kha@mfu.ac.th

 

นางสาวอาทิตยา วงค์ตระกูลแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐาน Lab Safety และ Bio Safety)
โทรศัพท์: 0-5391-6399
อีเมล: athittaya.won@mfu.ac.th

 

นางสาวหทัยรัตน์ วงค์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานสัตว์ทดลอง และ พันธุ์พืช)
โทรศัพท์: 0-5391-6399
อีเมล: hathairat.won@mfu.ac.th