บุคลากร


นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 0-5391-6388
อีเมล: karnkul.bum@mfu.ac.th


 

นายโอฬาร วันชัย
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ
(กำกับดูแลฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย)
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: olarn.wan@mfu.ac.th

 

ฝ่ายนโยบาย รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ และพัฒนาระบบงานวิจัย


 

นายพีรพงษ์ เทพปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6389
อีเมล: peerapong.tep@mfu.ac.th

 

นางสาววรางคณา ชูวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6389
อีเมล: warangkana.ins@mfu.ac.th

 

ฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย


 

นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6387
อีเมล: wanwisa.won@mfu.ac.th

 

นางสาวสุพัตรา คำสาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: supatta.kha@mfu.ac.th


 

นายอนิรุต พร้อมสุข
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ
(กำกับดูแลฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย)
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: anirut.pro@mfu.ac.th

 

ฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ


 

นางรัตน์ติการณ์ หลวงใจ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: ratthikarn.lua@mfu.ac.th

 

นางสาวพุทธรักษา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6387
อีเมล: puttaraksa.suw@mfu.ac.th

 

นายจิณณวัตร มาละดา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0-5391-6399
อีเมล: jinnawat.mal@mfu.ac.th

 

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย


 

นางสาวณัฐชา ปัญญาชนกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: nattacha.pun@mfu.ac.th

 

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อรินต๊ะทราย
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: sirintip.ari@mfu.ac.th

 

นายณัฐพงศ์ ประกายวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐาน Lab Safety, Bio Safety, สัตว์ทดลอง และพันธุ์พืช)
โทรศัพท์: 0-5391-6387
อีเมล: nattaphong.pra@mfu.ac.th

 

นางสาวจันทรา กำเหนิดนนท์
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: chantra.kam@mfu.ac.th