บุคลากร


นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 0-5391-6388
อีเมล: karnkul.bum@mfu.ac.th

 

ฝ่ายนโยบาย รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ และพัฒนาระบบงานวิจัย


 

นายโอฬาร วันชัย
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: olarn.wan@mfu.ac.th

 

นางสาววรางคณา ชูวัฒนา
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-6389
อีเมล: warangkana.ins@mfu.ac.th

 

ฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย


 

นายพีรพงษ์ เทพปัญญา
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-6389
อีเมล: peerapong.tep@mfu.ac.th

 

นางสาวสุธากร กมลหาญ
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-6387
อีเมล: sutakorn.kam@mfu.ac.th

 

ฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ


 

นายอนิรุต พร้อมสุข
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: anirut.pro@mfu.ac.th

 

นางรัตน์ติการณ์ หลวงใจ
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-6358
อีเมล: ratthikarn.lua@mfu.ac.th

 

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย


 

นางสาวณัฐชา ปัญญาชนกุล
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: nattacha.pun@mfu.ac.th

 

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อรินต๊ะทราย
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: sirintip.ari@mfu.ac.th