ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

(28 พ.ย.66) โครงการอบรมฯ “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(1 ส.ค.-30 ก.ย.66) กิจกรรม "การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา Manuscript"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(27 มิ.ย.66) กิจกรรม "ชี้แจงขั้นตอนระเบียบการเบิกเงินสนับสนุนโครงการวิจัย"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(21 มิ.ย.66) การประชุมชี้แจงเกณฑ์/การส่งผลลัพธ์ โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(20-21 ก.ค.66) เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ROI และ SROI ผลกระทบทางสังคมจากโครงการวิจัย”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(15 มิ.ย.66) เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มฟล. กับการเตรียมพร้อมในการจัดอันดับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(3-4 ก.ค.66) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Mentoring System 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย