ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มฟล. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

3 มี.ค.66 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดตัว e-learning ของหลักสูตร “Human Research Protection”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มฟล. เข้าร่วมอบรมสำหรับแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา