ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

( 21 -23 ก.พ.67) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 "

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(28 พ.ย.66) โครงการอบรมฯ “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย