ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

26 เม.ย.66 ประชุม Focus Group ขับเคลื่อนนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27-28 เม.ย.66 โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจผู้ให้ทุน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

20 เม.ย.66 หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยร่วมงาน Conversations with the Fellows ภายใต้ “ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27 มี.ค.66 หารือความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

15 มี.ค.66 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

4 มี.ค.66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนของประชาชนทั่วไปในงานวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

2-3 มี.ค.66 โครงการอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

28 ก.พ.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย