ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผู้บริหาร บพค. พบประชาคมวิจัย มฟล.

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

การประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล