ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอเชิญประชุมระดมสมองพัฒนาทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงิดอุดหนุนการวิจัย จากมฟล. ประจำปี 2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังกรอบงานวิจัย เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" จาก วช.

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  (worksop) 29TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS IN EDUCATION (ICCE 2021)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล