ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

20 เม.ย.66 หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยร่วมงาน Conversations with the Fellows ภายใต้ “ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27 มี.ค.66 หารือความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

15 มี.ค.66 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

4 มี.ค.66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนของประชาชนทั่วไปในงานวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

2-3 มี.ค.66 โครงการอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

28 ก.พ.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

24-26 ก.พ.66 มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: งานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

10-11 ก.พ.66 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคใต้”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)” 24-26 ก.พ.66

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย