ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

กิจกรรมหารือ เรื่อง แนวทางความร่วมมือและการดำเนินงานภายใต้แผนงานวิจัยด้านสมุนไพร ระหว่าง มฟล. กับ สวก.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอเชิญประชุมระดมสมองพัฒนาทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงิดอุดหนุนการวิจัย จากมฟล. ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา manuscript" กิจกรรมที่ 2.9 ภายใต้โครงการ Reinventing University System 2021

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล