ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

31 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาการจัดการ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

30 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

29 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาศิลปศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

24 ส.ค.66 กิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า Herbal Valley ต่อ สวก.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

23 ส.ค.66 กิจกรรมเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเครือเบทาโกร (วันที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนนโยบายและแผน

22 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

22 ส.ค.66 กิจกรรมเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเครือเบทาโกร (วันที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย