ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

30 พ.ย. 65 มฟล. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานสากล SIDCER-FERCAP

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

11 พ.ย.65 ส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

9 พ.ย.65 นำเสนอผลการดำเนินงานตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 ต่อกรมวิชาการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าถึงง่าย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

12 ก.ย.65 ส่วนบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรมการชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ทุน มฟล. ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

12 ก.ย.65 ผอ.MRii อภิปรายรายงานผลฯ ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 30

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย