ติดต่อเรา

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารบริการวิชาการ (AS) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 0-5391-6387, 6358    โทรสาร 0-5391-6359 
E-mail: research@mfu.ac.th