วิสัยทัศน์

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันมุ่งพัฒนาและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน เพื่อรับใช้สังคมให้มั่นคั่งและยั่งยืน

ภารกิจหน้าที่

 1. ฝ่ายนโยบายรวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ และพัฒนาระบบงานวิจัย 
  ภารกิจหน้าที่: จัดทำเสนอแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย รวมถึงกำกับดูแลกระบวนการทำงานด้านคำขอรับทุนวิจัย โดยแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้กำกับดูแลกฎระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานด้านทุนวิจัยทั้งหมด
 2. ฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัย 
  ภารกิจหน้าที่: กำกับดูแล กิจกรรมทั้งหมดที่สนับสนุนงานวิจัย อาทิ ดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนให้นักวิจัย เชื่อมโยงข้อมูลของส่วนบริหารงานวิจัย ทำหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพิ่มพูนปริมาณงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงานด้านค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทั้งการนำเสนอผลงานรวมถึงบทความตีพิมพ์ 
 3. ฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ 
  ภารกิจหน้าที่: กำกับดูแลงานด้านการติดตามการประเมินผลงานวิจัย และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ระดับประเทศ ตามข้อกำหนดในกฎหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยง Big Data ของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล การประมวลผลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหาร นักวิจัย และหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย
 4. ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย 
  ภารกิจหน้าที่: กำกับดูแลมาตรฐานงานวิจัยทั้งหมด อาทิ มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สัตว์ทดลอง ทรัพยากรพันธุ์พืช Lab-Safety และ Bio-Safety