ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

19 ก.ค.66 Roadshow สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

12-13 ก.ค.66 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (BSL-2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

8 ก.ค.66 นำเสนอแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน “โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University System)” ต่อ สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

5 ก.ค.66 ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

3-4 ก.ค.66 กิจกรรม Mentoring System การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27-29 มิ.ย.66 กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

29 มิ.ย.66 ผู้บริหาร มฟล. ขับเคลื่อนหารือ ผู้บริหาร บพค.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

28 มิ.ย.66 MRii เข้าร่วมจัดนิทรรศ International Herbal Innovation Symposium: Herbs for Health

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27 มิ.ย.66 ประชุมขับเคลื่อนการเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย (Hub of Knowledge, Hub of Talent)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27 มิ.ย.66 ประชุมหารือระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยร่วมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนนโยบายและแผน