ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

13-14 มิ.ย.65 MRii จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Mentoring System)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

22 มิ.ย.65 MRii จัดกิจกรรม "ผู้บริหาร บพค. พบประชาคมวิจัย มฟล."

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

7 ก.ย.65 มฟล. ร่วมพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

22-26 ส.ค.65 MRii จัดโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

19 ส.ค.65 MRii จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มฟล. รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

27 ต.ค.64 MRii จัดกิจกรรมชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Basic Research 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล