ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

4 ส.ค.66 พิธีปิดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

31 ก.ค.-4 ส.ค.66 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

31 ก.ค.66 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

25 ก.ค.66 กิจกรรมชี้แจง “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

20-21 ก.ค.66 โครงการ "การประเมิน ROI และ SROI ผลกระทบทางสังคมจากโครงการวิจัย” 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

19 ก.ค.66 Roadshow สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

12-13 ก.ค.66 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (BSL-2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

8 ก.ค.66 นำเสนอแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน “โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University System)” ต่อ สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

5 ก.ค.66 ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

3-4 ก.ค.66 กิจกรรม Mentoring System การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย