ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

28 ก.พ.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

24-26 ก.พ.66 มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: งานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

10-11 ก.พ.66 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคใต้”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)” 24-26 ก.พ.66

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

8 ก.พ.66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

26 ม.ค.66 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินวิจัยร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

25-26 ม.ค.66 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

24 ม.ค.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

10 ม.ค.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

23 ธ.ค.65 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย