ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

12 ม.ค.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

20 ธ.ค.65 สกสว. หารือ มฟล. พร้อมเยี่ยมชมและจัดทำสื่อในประเด็นวิจัยที่สำคัญภายใต้งบประมาณ ววน.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

19 ธ.ค.65 กิจกรรม PMU TALK ในงาน MFU Innovation Day2022

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

30 พ.ย. 65 มฟล. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานสากล SIDCER-FERCAP

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

11 พ.ย.65 ส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

9 พ.ย.65 นำเสนอผลการดำเนินงานตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 ต่อกรมวิชาการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

26 ต.ค.65 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย