ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

5 ส.ค.65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพิชิตรางวัลระดับ Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

28 มี.ค.65 การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

16-17 ธ.ค.64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

4 ม.ค.65 KM พัฒนาข้อเสนอโครงการการวิจัยเชิงพื้นที่ บพท. (Area-based) เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก PMU บพท.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

8 มี.ค.65 การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล