ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

27-29 มิ.ย.66 กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

29 มิ.ย.66 ผู้บริหาร มฟล. ขับเคลื่อนหารือ ผู้บริหาร บพค.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

28 มิ.ย.66 MRii เข้าร่วมจัดนิทรรศ International Herbal Innovation Symposium: Herbs for Health

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27 มิ.ย.66 ประชุมขับเคลื่อนการเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย (Hub of Knowledge, Hub of Talent)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27 มิ.ย.66 ประชุมหารือระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยร่วมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนนโยบายและแผน

27 มิ.ย.66 กิจกรรม “ชี้แจงขั้นตอนระเบียบการเบิกเงินสนับสนุนโครงการวิจัย”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

25 มิ.ย.66 นำเสนอความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมการอุดมศึกษา (Reinventing University System)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

23 มิ.ย.66 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

21 มิ.ย.66 ประชุม “การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Manual of operation, MOP) ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

21 มิ.ย.66 ประชุมหารือการขับเคลื่อน Node สมุนไพรของภาคเหนือตอนบน (Herbal Valley)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย