ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

อบรมใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ในหัวข้อเรื่อง: ScienceDirect : Academic Reference Database

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

กิจกรรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 (รับเพียง 70 ท่านเท่านั้น)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา