ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเครือข่ายบริหารการวิจัย Node ภาคเหนือ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และเครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน นั้น

   จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย "Natural bio-active ingredients and Lanna Highland agriculture" จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานวิจัยที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

แผนงานวิจัยที่ 2 Lanna Highland Agriculture and Environment เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนฯ ดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด นำส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อรวบรวมและนำเสนอรองอธิการบดีลงนามข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดส่งไปยัง เครือข่ายฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้จาก QR Code ของเครือข่ายฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดตาม QR Code ดังแนบท้ายรูปนี้

 |