กิจกรรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 (รับเพียง 70 ท่านเท่านั้น)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ณ ห้องคำหมอกหลวง M-Square โดยต้องทีคุณสมบัติในการสมัตร ดังนี้

1. วุฒิการศึกษา                   ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2. อายุ                           ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
3. สัญชาติ                      ไทย
4.ประสบการณ์การทำงาน      ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย    มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี
                                            ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ทุนภายนอก หมายถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจาหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัด)
6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน         6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า  
                                   6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า  
                                   6.3 กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
7. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2564 รับเพียง 70 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนที่ลิงค์  https://forms.gle/gmAttJqycaYuG9DRA

 

 

 |   |  1596 ครั้ง