ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านเกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

     ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อให้พัฒนาแผนงานวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Node) ภาคเหนือ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีเป้าหมายให้ Smart Farm Node พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรครบห่วงโซ่อุปทาน จึงได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ 
     ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนฯ ดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยของ สวก.) นำส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อรวบรวมและนำเสนอรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) ลงนามข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

บันทึกประชาสัมพันธ์และคู่มือ (ม.แม่โจ้)

 

| writer Olan Wanchai |