ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY2022)

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

 ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2565 (FY2022) ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 8 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบ NRIIS  


   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ   ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ภายในเวลา 18.00 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดาวน์โหลดหรือ QR Code แนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.คู่มือนักวิจัย

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์(์NRCT-JSPS)

3.ประกาศรับข้อเสนอ(์NRCT-JSPS 2022)

| writer Olan Wanchai |