ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSE) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนช่วยเหลืองานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 โดยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการสนับสนุนฯ จากการพิจารณาของคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

    ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนฯ ดังกล่าว มายังคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสุนนฯ สามารถส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งไปยัง 

      ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
      ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 
      ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
             เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
             โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81815


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2564
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (ttsf.or.th)

| writer Olan Wanchai |