ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

     ด้วย คณะกรรมการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Laboratory Safety Committee ) ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้ ESPReL Checklist ซึ่งเป็นภาคผนวกของ มอก. 2677-2558 เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการร่วมกับการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ ที่เสนอรายชื่อเข้าร่วมการตรวจประเมินฯ จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย 


1.    ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (S3 310)
2.    ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (S3 314)
3.    ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-417)
4.    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (S3-503)


   ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ห้อง ได้รับการรับรองการตรวจประเมินทั้ง 7 หมวด ซึ่งมีผลการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ คะแนนเต็ม 100% ในทุกองค์ประกอบ
 

| writer Olan Wanchai |