ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา manuscript" กิจกรรมที่ 2.9 ภายใต้โครงการ Reinventing University System 2021

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University 2021) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) จำนวน 21 กิจกรรม เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สร้างจุดเด่นและความหลากหลายตามพันธ์กิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแระเทศในศตวรรษที่ 21 นั้น

   ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย ได้มีกิจกรรมที่ 2.9 Mentoring system เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักวิจัย ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University System 2021) จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนา manuscript"ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 - 16 มีนาคม 2565 

  หากคณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code แนบท้ายด้านล่างนี้

 

 

| writer Olan Wanchai |