ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

         ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น

        บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามเงื่อนไขที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 แนบมาพร้อมนี้

 

โดยขอให้ผู้ที่รายชื่อตามประกาศนี้ กรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ลิงค์https://forms.gle/BxLsC6mR7qNevygw7 หรือ QR Code

| writer Olan Wanchai |