เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566 /Calling for Full Research Proposal submission for Fundamental Fund: Basic Research Fund 2023

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

[English below]

เรียน อาจารย์และนักวิจัย ทุกท่าน

     ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566 เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) โดยเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่ง สกสว. ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยประเภท Basic Research Fund เน้นให้ทุนตามกรอบยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา หรือเน้นสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Global Frontier Research โดย สป.อว. และกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีแผนงานของมหาวิทยาลัยในการเสนอขอรับทุนฯ

     ดังนั้น เพื่อให้การขอรับทุนวิจัยประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มผลผลิตงานวิจัยสำหรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของ THE World University Rankings ในส่วนของหัวข้อ Citations และ Research Productivity ซึ่งนำข้อมูลในฐานข้อมูล SCOPUS มาวิเคราะห์ผลการจัดลำดับนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแผนงานและผลลัพธ์การพิจารณาขอรับทุนกลุ่ม Basic Research Fund 2023 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

      - แผนงานหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

         (อาจารย์และนักวิจัย ต้องเลือกแผนงาน 1 แผนงาน)

           1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2. การพัฒนาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

           3. การสร้างความเข็มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

           4. การพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC)

           5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

       - ผลลัพธ์หลัก (ต้องมี)

หมายเหตุ: ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR ไม่นับรวมบทความตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

          ผลลัพธ์รอง (ถ้ามี)

               1. การสร้างนักวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย, นักศึกษาระดับ ป.เอก ป.โท)

               2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

               3. อื่นๆ

               ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยเป็น Co-Author ต่างชาติจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

               - เงื่อนไขการขอรับทุน

                1. กรณีได้รับทุนสนับสนุน Basic Research Fund จะต้องดำเนินการส่งงานตามกำหนดเงื่อนไขสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการให้ทุนวิจัยฯ ประเภทดังกล่าว จะเป็นการอนุมัติเงินสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หากมีโครงการใดไม่ส่งงานตามกำหนด จะส่งผลให้ทุกโครงการจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วย

                2. อาจารย์และนักวิจัยท่านใดที่มีงานคงค้าง ตั้งแต่ปี 2562 ลงไป จะไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้ (ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว.)

                3. สำหรับการรับทุน Basic Research Fund นี้ จะใช้ระเบียบ สัญญา และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยทุนนี้ ไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าบริหารสถาบัน (15%) ซึ่งทางส่วนบริหารหารงานวิจัย ได้แนบคู่มือการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี 2565 และไฟล์สรุปข้อเสนอแนะของ สกสว. ต่อการตั้งงบประมาณ แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้เป็นแนวทางการตั้งงบประมาณที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ สกสว.

               ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566 โดยอาจารย์และนักวิจัยท่านใดประสงค์ขอรับทุนวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถดำเนินการดังนี้

              1.จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ สกสว. กำหนด ดังแนบมาพร้อมนี้

              2. กรอกข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ที่ http://nriis.nrct.go.th/ พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 1-30 ตุลาคม 2564

              3. พิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ NRIIS

              4. จัดทำบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ NRIIS ให้ส่วนบริหารงานวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ลงนามให้ความคิดเห็น

          ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย ได้กำหนดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund 2566 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบ ZOOM  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5jvroAfPMPifefqF6 หรือ สแกน QR Code แนบมาพร้อมนี้       

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

             

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.

โทรศัพท์ 6358, 6389

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อเสนอแนะการตั้งงบประมาณทุน Fundamental Fund

2.คู่มือการจัดทำคำของบประมาณทุน Fundamental Fund

3.แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย(Word) ทุน Fundamental Fund

4.แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย(PDF) ทุน Fundamental Fund

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear Researchers,

 

    On behalf of Research Administration Division, we are pleased to announce that Mae Fah Luang university is calling for Full Research Proposal submission for Fundamental Fund: Basic Research Fund 2023 funded by Thailand Science Research and Innovation (TSRI). According to university’s research area, Mae Fah Luang university sets 5 fields for Basic Research Fund 2023 submission which are:

 

    1. Natural resource and Environment Development 

    2. Development of Health and Natural Product

    3. Social and Economics Sustainability

    4. Greater Mekong Subregion (GMS) and Asean Economics Community (AEC) Development 

    5. Digital Technology for Social Development

     (Researchers have to choose one field)

   Main Output (must have)

 

 

Budget

Fields

Science and Health Science

Social Sciences and Humanities

Less than or equal to 500,000 THB

-   publish at least 1 paper on SCOPUS/SJR

-    publish at least 1 paper on  SCOPUS/SJR or TCI 1   

500,001 - 1,000,000 THB

-  publish at least 2 papers on SCOPUS/SJR

-  publish first paper on TCI1 and second paper on SCOPUS/SJR

or

-  publish at least 2 papers on SCOPUS/SJR

1,000,001 - 1,500,000 THB

- publish at least 3 papers on SCOPUS/SJR

- first paper publish on TCI1, second and third paper on SCOPUS/SJR

or

-  published at least 3 papers on SCOPUS/SJR

More than 1,500,000 THB

- publish at least 4 papers on SCOPUS/SJR

- first paper publish on TCI1, second, third and fourth paper on SCOPUS/SJR

or

-  publish at least 4 papers on SCOPUS/SJR 

  

     Note: the publication on SCOPUS/SJR not include article published after the academic conference (Proceeding) 

        Minor output (if any)

        1. Researchers trainees (researcher assistant, Ph.D. and Master's degree students)

        2. Patent/Petty Patent

        3. other

      * In case that Co-Author is foreigner, you will be considered as a special case.

         Conditions

            1. In case that you are funded in Basic Research Fund, it’s necessary to submit work (progress report, final report, publication and financial report) on schedule that specified in the contract since the fund will be approved at once for the whole university. If there are some project not submit work on the schedule, all project will not be approved the budget.

            2. Researchers who have backlog before 2019 cannot submit the fund. 

(follow the rules from TSRI) 

            3. Basic Research Fund will be in accordance with the regulations, contracts and announcements of Mae Fah Luang university. This fund cannot set a budget for researcher's compensation and institutional administration fee (15%). Research Administration Division has attached the manual for doing a budget request 2022 form and TSRI recommendation summary file in the topic of budget request for you to use as a guide for doing a budget request form.

           Research Administration Division are pleased to announce that Mae Fah Luang is calling for Full Research Proposal submission for Fundamental Fund: Basic Research Fund 2023.

Researchers who wish to apply for the research funding, please do the following:

          1. Prepare a research project proposal according to the form prescribed by TSRI. (as attached)

          2. Fill in the project proposal in NRIIS as URL: nriis.nrct.go.th with relate to the files attached within 1-30 October 2021

          3. Print a project proposal from NRIIS

          4. Submit memo for sending a printed research proposal from NRIIS to Research Administration Division with the approval of the Dean or Head of Division.

 

  In this regard, Research Administration Division has scheduled a meeting in the topic of Research Proposal Preparation for submitting Fundamental Fund: Basic Research Fund 2023 on Monday, October 4, 2023 at 13.30-15.30 via ZOOM system.  Those interested can register at https://forms.gle/5jvroAfPMPifefqF6 or scan the QR Code that attached

 

          ​

       For more information, please contact email: research.mfu.ac.th 

| writer Olan Wanchai |