ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

      ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมถึง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย นั้น


     ในการนี้ วช. โดยสำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ


     ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านเพื่อโปรดทราบ การขอรับทุนสนับสนุนฯ ดังกล่าว สามารถศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) https://nriis.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://1th.me/5K01g หรือทาง NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

  

| writer Olan Wanchai |