ประกาศ ขอแจ้งการเลื่อนระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

[English below]

เรียน อาจารย์และนักวิจัย ทุกท่าน

       ตามที่ส่วนบริหารงานวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น 

       ในการนี้ สกสว. ได้แจ้งการเลื่อนระยะเวลาเปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป็น วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

      ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักวิจัยทุกท่าน ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ไว้ล่วงหน้า โดยให้เลือกแผนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 ใน 5 แผนงาน ดังนี้

           1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2. การพัฒนาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

           3. การสร้างความเข็มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

           4. การพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC)

           5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


   จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อเสนอแนะการตั้งงบประมาณทุน Fundamental Fund

2.คู่มือการจัดทำคำของบประมาณทุน Fundamental Fund

3.แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย(Word) ทุน Fundamental Fund

4.แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย(PDF) ทุน Fundamental Fund


------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear, Researchers

    As the announcement from Research Administration Division that Mae Fah Luang university is calling for full research proposal submission for Fundamental Fund: Basic Research Fund 2023, Thailand Science Research and Innovation (TSRI) has announced the postponement of full research proposal submission for Fundamental Fund 2023 from “1st October to 30th October, 2021” to “11th October to 30th October, 2021” via NRIIS.

   We are pleased to announce that researchers can submit full research proposal for Fundamental Fund: Basic Research Fund 2023 via NRIIS within 11th October to 30th October, 2021. Please prepare the information for a budget request by choosing one of the 5 research area that the university has set as follows:

   1. Nature Resource and Environment Development 
   2. Development of Health and Natural Product
   3. Social and Economics Sustainability
   4. Greater Mekong Subregion (GMS) and Asean Economics Community (AEC) Development 
   5. Digital Technology for Social Development

  Please be informed accordingly.

 

Download related documents

    1.The manual for planing the budget

    2.The manual for doing a budget request form

    3. Research proposal form (Word)

    4. Research proposal form (PDF)

| writer Olan Wanchai |