บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

   ภายใต้แผนงาน : แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน    

   โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพา ตนเอง ในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

และ โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพา ตนเอง ในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

 

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ ในรูปแบบของไฟล์ word และ pdf ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน - วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

2.คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการ

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

4.เอกสารประกอบ  

| writer Olan Wanchai |