ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง “การประชุมระหว่างผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก บพข. กับ ผู้บริหารและคณะนักวิจัย มฟล.”

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ มีกำหนดจัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กับ ผู้บริหารและคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00- 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงนโยบายทิศทางการสนับสนุนตลอดจนข้อมูลในการพิจารณาโครงการวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข. 


            ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจทุกท่านเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ ดังกล่าว

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ >> https://forms.gle/LsKbBe3ZfzztdHwBA

และเข้าร่วมรับฟังได้ที่ >> Launch Meeting - Zoom

Meeting ID 948 0488 1311

Passcode 235367

 

| writer Olan Wanchai |