ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จาก บพท. ประจำปี 2565

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้

   1. แผนงาน "การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

       เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

   2. แผนงาน "ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ" ภายใต้โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

       เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 

 

| writer Olan Wanchai |