มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการตรวจเยี่ยมประเมิน SIDCER-FERCAP

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับหน่วยงานอิสระ The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ (AS) เพื่อให้การรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ตามระบบ National Ethics Committee Accreditation System in Thailand (NECAST) โดยอ้างอิงและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล (WHO/SIDCER/FERCAP)

        โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-square 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งระหว่างการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการจาก SIDCER- FERCAP นั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการเป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOPs) 
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และข้อกำหนดมาตรฐานระดับสากล WHO/SIDCER/FERCAP ทั้งนี้ ในพิธีปิด ได้มีการสรุปผลการตรวจเยี่ยม โดย รศ. พญ.ทิพาพร ธาระวานิช และได้รับเกียรติจาก จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย รศ. พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัย เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผ่านการตรวจเยี่ยมประเมิน SIDCER-FERCAP และรับ Survey Visit Certificate จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร ตำแหน่ง Survey Coordinator จากหน่วยงาน FERCAP นั้น ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและการให้รับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่งานวิจัยอันทรงคุณค่าต่อไป
         ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และส่วนบริหารงานวิจัย ขอขอบพระคุณคณะตรวจเยี่ยมทุกท่าน และขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย


 

 |   |  1188 ครั้ง