แนวปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัย ทุน มฟล. และ Basic Research Fund (FF)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

                ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสรรงบประมาณในการอุดหนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนานักวิจัย รวมถึงสร้างการรวมกลุ่มนักวิจัยเป็นหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ2565 เพื่อรวบรวมเสนอของบประมาณผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  โดยมีรูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยกลุ่ม Basic Research Fund  ที่เน้นให้ทุนตามกรอบยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา หรือเน้นนโยบายเชิง Top down เป็นหลัก  แก่โครงการวิจัยประเภทงานวิจัยพื้นฐาน การสร้างกำลังคนด้านการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของของหน่วยงานเป็นหลัก ในการนี้เพื่อบรรลุภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงประมวลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในการรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รายละเอียด ดังต่อไปนี้

DOWNLOAD แนวปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/MFU Fund Guidelines

DOWNLOAD แนวปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัย Basic Research /Basic Research Fund Guidelines

 

 |   |  1456 ครั้ง