บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ”

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

 

        ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานวิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund) ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  

        ซึ่งมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ซึ่งทาง บพค. กำหนดให้ผู้วิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (letter of support) จากสถาบันต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อให้นักวิจัยให้เข้าร่วมโครงการและเข้าถึงห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ หรือข้อมูลเพื่อการวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวก (facilities) ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRII ดังมีรายละเอียดตาม ประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ที่แนบมาพร้อมนี้

        ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังส่วนบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรวบรวมและจัดทำหนังสือรับรอง (letter of support) จากมหาวิทยาลัย (ตามที่ บพค.กำหนด) แล้วนำส่งคืนให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย ภายในศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อนำไปประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

      ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
       >>> คลิกที่นี่ 

      โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

       >>> คลิกที่นี

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

3.คู่มือการคำนวนงบประมาณ

 

| writer Olan Wanchai |