บพท. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกลไกการสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่ ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่จะนำไปสู่การจัดการแผนพัฒนาเมือง การลงทุนสีเขียว และการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

      ผู้สนใจเสนอขอรับทุนต้องมีเอกสารยืนยันความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป และดำเนินการดังนี้

1. ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.

2. เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้ยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งผลการส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัย ทาง research@mfu.ac.th เพื่อรับรองข้อเสนอฯ 

        ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิกที่นี่

        ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS >>> เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ 
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ 
  3. หนังสือรับรองความร่วมมือ
  4. คู่มือ PMU A

 |