สป.อว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
ผลผลิต
 - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทความ ใน WoS หรือ Scopus Q1-Q2
 - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทความ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สป.อว. ยอมรับ
* เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้สนใจโปรดศึกษาเงื่อนไขตามประกาศฯ และดำเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS
    เข้าสู่ระบบ >>> https://nriis.go.th/Login.aspx
2. เมื่อยืนยันส่งเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งผลการส่งมาที่ research@remove-thismfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการรับรองข้อเสนอฯ ผ่านระบบ

ดาวโหลดเอกสาร
1. ประกาศฯ ทุน
2. แบบเสนอโครงการวิจัย 
     - ฉบับภาษาอังกฤษ
     - ฉบับภาษาไทย
3. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
4. จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา 

สำคัญ ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดย สป.อว. จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS 

 |   |  565 ครั้ง