สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย


    1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูงเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
    2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
    3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
    4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming
    5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้ง ยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
    6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ  


รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศฯ สวก.

>>> คลิกที่นี่
แบบฟอร์ม สวก. 
>>> คลิกที่นี่
ผู้สนใจสามารถยื่นส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ได้ที่
>>> คลิกที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2565

 

 

 |