สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ 2 แผนงาน ได้แก่ 


    1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
    2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย 

รายละเอียดของกรอบการวิจัยในแต่ละแผนงาน ตามประกาศฯ 
>> คลิกที่นี่

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ผ่านระบบ NRIIS 
>> คลิกที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

 

 |