บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)" ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

ประเด็น/หัวข้อการสนับสนุน
     การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ Machine learning เพื่อศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุล (Biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ 
>> รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้สนใจสามารถยื่นส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS  
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 9 มีนาคม 2565 (เวลา 16.30 น.) 

 

 |