ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

      สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 
      1. กลุ่มงานตามกฎหมาย 
      2. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
      3. กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 
      4. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
      5. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 

ผู้สนใจขอรับทุน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ส่งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสร้างบัญชีโครงการให้กับหัวหน้าโครงการ (สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ) โดยสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น  

หัวหน้าโครงการดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://project.enconfund.go.th  ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

>> ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 |