วช. ประกาศรับข้อเสนอฯ โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยโจทย์วิจัย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

    1. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
    3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (การท่องเที่ยว)
    5. การขับเคลื่อนพื้นที่ที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน (Southern Border Economics Corridors หรือ SBEC)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สนใจสามารถยื่นส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS 
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565 (เวลา 18.00 น.)

 

 |