TPIPP เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิจัย "โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), TPIPP เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิจัย "โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565"
ขอบเขตงานวิจัย
> เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
> เป็นโครงการวิจัยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

 |   |  1282 ครั้ง