เชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        สำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุด (Research Project : Public Participation in the Administration of Criminal Justice by Office of the Attorney General) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  
         
        อาจารย์ที่สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702/S2 ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองข้อเสนอตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 

>> รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการฯ 

 |