8 มี.ค.65 การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กับ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร M-square โซน E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจดแจ้งพันธุ์พืช โดย คุณวราภรณ์ ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และทีมงานจากกรมวิชาการเกษตร สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้ รศ.น.ท.ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย 

 |   |  133 ครั้ง