4 ม.ค.65 KM พัฒนาข้อเสนอโครงการการวิจัยเชิงพื้นที่ บพท. (Area-based) เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก PMU บพท.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ส่วนบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรม KM พัฒนาข้อเสนอโครงการการวิจัยเชิงพื้นที่ บพท. (Area-based) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก PMU บพท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโปรแกรม P.13,P.15,P.17
       โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ นท.ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม, อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของ บพท.

 |   |  152 ครั้ง